Vytvoriť faktúru

AUTO - FOREST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO - FOREST
IČO 35697695
DIČ 2020943100
IČ DPH SK2020943100
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - FOREST
Röntgenova 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -54 637 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,610,083
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,482,088
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,482,088
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 201,150
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,280,938
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 127,995
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,792
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,196
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 114,007
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,887
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102,120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,610,083
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -884
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 121
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,005
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,637
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,660,604
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,812,400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 234,570
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,110
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,110
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 215,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,613,634
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,898
D. Služby (účtová skupina 51) 10,986
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,912
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,912
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,898
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,986
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,792
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,234
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,234
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,558
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,776
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -53,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015