Vytvoriť faktúru

IDEÁL Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IDEÁL Slovakia
IČO 35697733
DIČ 2020356162
IČ DPH SK2020356162
Dátum vzniku 09 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IDEÁL Slovakia
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 796 542 €
Zisk -101 808 €
Aktíva 1 445 617 €
Vlastný kapitál 93 125 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232553452, 0268208326, 0268208336, 0905399095
Mobile phone(s) 0905938176, 0905399095
Fax(es) 0232553458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,312,366
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 127,410
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 127,410
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 127,369
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,184,371
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 312,934
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,928
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 302,006
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 51,675
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51,675
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 792,191
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 505,284
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 505,284
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 282,784
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,571
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 75
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,496
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 585
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 585
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,312,366
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,683
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 640,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 640,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 25,394
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,394
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -572,879
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,529
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -586,408
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -101,808
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,319,901
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,101
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 841
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 924
12. Odložený daňový záväzok (481A) 20,336
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 136,292
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,800
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,492
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,420
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,524
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,138
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,943
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,943
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,071,483
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,148
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,793,288
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,796,542
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,789,240
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,048
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 943
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,311
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,872,735
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,267,317
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,100
D. Služby (účtová skupina 51) 295,858
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 195,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 141,771
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,151
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,335
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,240
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 65,186
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 65,186
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,093
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,403
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,281
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -76,193
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,013
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,098
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 9,092
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,504
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,130
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,130
O. Kurzové straty (563) 5,952
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,422
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,406
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -113,599
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -11,791
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -14,672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -101,808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697733 DIČ: 2020356162 IČ DPH: SK2020356162
 • Sídlo: IDEÁL Slovakia, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Hrdina Na Križovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika 13.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Europasta SE 640 278 € (100%) Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2012Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   31.01.2012Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   23.03.2010Noví spoločníci:
   Europasta SE U Sila 246 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   22.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Europasta, N.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   04.09.2009Noví spoločníci:
   Europasta, N.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Europasta, B.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   21.03.2008Nové predmety činnosti:
   marketing
   činnosť podnikateľských poradcov
   skladovanie
   manipulácia s tovarom
   balenie a označovanie tovaru a výrobkov
   01.01.2008Nové sidlo:
   Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Budatínska 36 Bratislava 851 05
   01.01.2007Nové obchodné meno:
   IDEÁL Slovakia, s.r.o.
   31.12.2006Zrušené obchodné meno:
   Spojené cestovinárne SK, s.r.o.
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Hrdina Na Křižovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   24.06.2006Noví spoločníci:
   Europasta, B.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hrdina Na Križovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika Vznik funkcie: 13.06.2006
   23.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Europasta, B.V. Stawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika Vznik funkcie: 25.06.2003
   09.06.2006Noví spoločníci:
   Europasta, B.V. Stawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Ing. Pavel Hrdina Na Křižovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   08.06.2006Zrušeny spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Pekařská 1/598 Praha 5 155 00 Česká republika
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika
   05.10.2005Noví spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Pekařská 1/598 Praha 5 155 00 Česká republika
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika
   04.10.2005Zrušeny spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Ke Klíčovu 56/1 Praha 9 190 02 Česká republika
   19.01.2005Noví spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Ke Klíčovu 56/1 Praha 9 190 02 Česká republika
   18.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marko Pařík Pokojná 12 Praha 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.2002
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká republika
   03.06.2004Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká republika
   02.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba cestovinárskych výrobkov
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vyhotovovanie w w w stránok
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   administratívne práce- sekretárske služby
   prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/97 Zb.
   reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marko Pařík Pokojná 12 Praha 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.2002
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika Vznik funkcie: 25.06.2003
   Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Tehel Trstinová 16 Komárno
   29.11.2002Nové obchodné meno:
   Spojené cestovinárne SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   28.11.2002Zrušené obchodné meno:
   IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   DELTA PEKÁRNE SLOVENSKO s.r.o. IČO: 35 742 909 Senecká cesta Šamorín
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   26.11.2001Nové sidlo:
   Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   DELTA PEKÁRNE SLOVENSKO s.r.o. IČO: 35 742 909 Senecká cesta Šamorín
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tehel Trstinová 16 Komárno
   25.11.2001Zrušené sidlo:
   Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   SKUPINA DELTA SK, s.r.o. IČO: 35 694 726 Gogoľova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Onderov Šalviová 38 Bratislava
   11.11.1997Noví spoločníci:
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   SKUPINA DELTA SK, s.r.o. IČO: 35 694 726 Gogoľova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ján Onderov Šalviová 38 Bratislava
   10.11.1997Zrušeny spoločníci:
   AGROFIN, obchodník s cennými papiermi, a.s. Bárdošova 2/A Bratislava
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Jurica Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Sojka Kozia 27 Bratislava 811 00
   Ing. Emília Šebová Farského 10/90 Bratislava 851 01
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosťi
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   AGROFIN, obchodník s cennými papiermi, a.s. Bárdošova 2/A Bratislava
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Jurica Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Sojka Kozia 27 Bratislava 811 00
   Ing. Emília Šebová Farského 10/90 Bratislava 851 01