Vytvoriť faktúru

Chemoprojekt Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Chemoprojekt Slovensko
IČO 35697792
DIČ 2020945377
IČ DPH SK2020945377
Dátum vzniku 05 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Chemoprojekt Slovensko
92703
Areál Duslo, a.s. Šaľa
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 941 €
Zisk 7 203 €
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,375
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,355
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,511
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,280
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 231
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,844
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,441
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,375
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,461
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,661
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,661
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 626
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,456
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -97,830
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,203
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,914
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,281
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,281
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,483
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,460
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 951
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,072
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 88,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 88,941
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 88,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24
D. Služby (účtová skupina 51) 14,436
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,928
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,391
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,875
4. Sociálne náklady (527, 528) 662
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,421
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,132
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,340
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,029
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,826
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,203
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016