Vytvoriť faktúru

Priemysel kameňa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Priemysel kameňa
IČO 35697814
DIČ 2020324471
IČ DPH SK2020324471
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 585 605 €
Zisk 437 702 €
Kontaktné informácie
Email info@pkdoprastav.sk
Phone(s) 0415658511
Fax(es) 0415658513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,338,396
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 840,114
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,041,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,235,162
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 901,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,292
3. Výrobky (123) - /194/ 893,482
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,427,406
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,425,541
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,616
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,505
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,535
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,351
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,323,580
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,323,580
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 267,780
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,502
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,502
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,099,712
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 304,672
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 43,396
12. Odložený daňový záväzok (481A) 261,276
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 203,709
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 20,450
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,528,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 61,779
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,123
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,393
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,657,040
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,585,605
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,520,681
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 136,360
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -301,873
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 809,359
D. Služby (účtová skupina 51) 2,924,494
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,318,709
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 897,339
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 25,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 336,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 59,864
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39,497
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 479,806
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 2,018
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 889
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 149,412
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 607,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,621,315
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,048
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,064
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,064
O. Kurzové straty (563) 78
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,906
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 564,898
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 159,276
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -32,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697814 DIČ: 2020324471 IČ DPH: SK2020324471
 • Sídlo: Priemysel kameňa, Garbiarska 20, 98401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2002Nové sidlo:
   Garbiarska 20 Lučenec 984 01
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Judita Kertészová - člen Panické Dravce 47 Lučenec
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   27.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Petrovičová - predseda Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen
   Marián Tumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   26.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   22.01.1999Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   21.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   18.08.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   20.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   19.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   Priemysel kameňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava