Vytvoriť faktúru

Priemysel kameňa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Priemysel kameňa
IČO 35697814
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Lučenec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 585 605 €
Zisk 437 702 €
Kontaktné informácie
Email info@pkdoprastav.sk
Phone(s) 0415658511
Fax(es) 0415658513
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,338,396
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 840,114
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,041,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,235,162
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 901,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,292
3. Výrobky (123) - /194/ 893,482
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,427,406
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,425,541
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,616
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,505
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,535
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,351
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,323,580
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,323,580
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 267,780
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,502
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,502
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,099,712
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 304,672
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 43,396
12. Odložený daňový záväzok (481A) 261,276
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 203,709
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 20,450
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,528,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 61,779
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,123
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,393
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,657,040
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,585,605
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,520,681
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 136,360
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -301,873
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 809,359
D. Služby (účtová skupina 51) 2,924,494
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,318,709
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 897,339
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 25,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 336,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 59,864
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39,497
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 479,806
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 2,018
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 889
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 149,412
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 607,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,621,315
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,048
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,064
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,064
O. Kurzové straty (563) 78
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,906
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 564,898
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 159,276
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -32,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,702
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016