Vytvoriť faktúru

Dopravné a inžinierske stavby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dopravné a inžinierske stavby
IČO 35697857
DIČ 2020826445
IČ DPH SK2020826445
Dátum vzniku 04 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Dopravné a inžinierske stavby
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 383 542 €
Zisk 4 470 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258318305, 0220321641, 0258318306
Fax(es) 0253413261
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,365,508
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,405
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,405
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,329,926
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,971
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54,066
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,066
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,267,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 384
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,267,571
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,365,508
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,338
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 126,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,528
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,528
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,470
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,183,170
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 459
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 459
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,164,211
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,159,673
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,560
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,142,113
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 490
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 270
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,778
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,500
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,383,542
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,383,542
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,383,542
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,375,710
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,016
D. Služby (účtová skupina 51) 2,291,402
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,645
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,239
4. Sociálne náklady (527, 528) 867
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,894
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,239
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,239
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,408
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,832
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,124
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 58
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 58
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 529
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 529
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -471
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,361
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,891
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,470
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.04.2016