Vytvoriť faktúru

J.N.V. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.N.V.
IČO 35697938
DIČ 2020875417
IČ DPH SK2020875417
Dátum vzniku 10 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.N.V.
Koperníkova 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 761 831 €
Zisk -31 812 €
Aktíva 2 001 909 €
Vlastný kapitál 1 118 535 €
Kontaktné informácie
Email sk.goldenvegas@mail.t-com.sk
Phone(s) 0245527849, 0243421296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,968,741
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 293,192
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 262,882
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 245,280
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,485
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,117
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 30,310
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 30,310
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,675,302
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 423,437
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 395,219
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,219
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,317
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,901
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,251,865
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,158,707
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 93,158
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 247
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 247
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,968,741
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,086,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 829,849
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 829,849
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 82,985
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,985
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 8,786
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 8,786
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 196,916
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,916
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,812
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 882,017
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,065
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,859
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,504
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,702
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 824,084
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 712,026
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 712,026
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,387
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,889
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,265
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,341
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,176
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,351
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,351
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,935
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,761,354
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,761,831
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,099
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,684,254
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 478
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,776,521
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,365
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,575
D. Služby (účtová skupina 51) 159,418
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 241,017
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 171,088
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,412
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,517
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 78,100
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,556
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,556
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,232,490
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,690
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,572,995
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 469
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 469
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 469
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,249
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,780
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,470
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,342
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,342
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697938 DIČ: 2020875417 IČ DPH: SK2020875417
 • Sídlo: J.N.V., Koperníkova 14, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09 10.09.1996
  Jana Mikušová Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01 29.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Mikuš 165 970 € (20%) Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09
  Jana Mikušová 165 970 € (20%) Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01
  PETRÁŠ INVESTMENT, s. r. o. 497 909 € (60%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.03.2015Zrušeny predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   01.05.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.2014Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.2012Nové sidlo:
   Koperníkova 14 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kartových hier pokerového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému
   17.10.2012Zrušené sidlo:
   Votrubova 8 Bratislava 821 09
   04.11.2008Noví spoločníci:
   PETRÁŠ INVESTMENT, s. r. o. Koperníkova 14 Bratislava 821 04
   12.02.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   11.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   14.07.2004Noví spoločníci:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09
   Jana Mikušová Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.09.1996
   Jana Mikušová Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   13.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   05.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   04.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Dudvážska 5107/11 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   J.N.V. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Votrubova 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Noví spoločníci:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Mikuš Dudvážska 5107/11 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice