Vytvoriť faktúru

ENERGOPROJEKTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGOPROJEKTY
Stav V likvidácii
IČO 35698187
DIČ 2020327276
IČ DPH SK2020327276
Dátum vzniku 13 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ENERGOPROJEKTY
Sabinovská 12
82009
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 142 327 €
Zisk -9 737 €
Aktíva 50 980 €
Vlastný kapitál -45 655 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243415077, 0243415132, 0917455588
Mobile phone(s) 0917455588
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,436
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,436
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,877
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,877
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,877
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 559
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 497
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,436
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -95,801
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.II. Emisné ážio (412) 876
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,920
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,920
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -206,460
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -40,407
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -166,053
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,737
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,237
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,114
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 129,123
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,077
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,077
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,447
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,504
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,095
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 136,027
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 142,327
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,606
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 127,421
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,228
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,891
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,167
D. Služby (účtová skupina 51) 37,705
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 105,408
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,251
4. Sociálne náklady (527, 528) 807
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,471
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,564
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,025
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 293
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 293
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -293
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,857
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,737
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016