Vytvoriť faktúru

F.F.C.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.F.C.A.
IČO 35698284
DIČ 2020356217
IČ DPH SK2020356217
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.F.C.A.
Ševčenkova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 338 €
Zisk -1 106 €
Kontaktné informácie
Email ffca@chello.sk
Phone(s) +421262242345
Mobile phone(s) +421903224232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,315
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,440
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,440
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,440
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,201
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 78
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,193
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,193
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,193
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,930
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 682
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 674
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 674
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,315
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,346
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -851
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,144
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,995
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,106
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,969
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 198
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 198
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,929
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 55
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 928
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 314
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 449
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,183
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,133
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,133
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,338
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,338
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,338
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,014
D. Služby (účtová skupina 51) 13,122
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,288
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,021
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,855
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,412
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 360
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 360
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,246
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,202
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 232
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -231
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -146
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015