Vytvoriť faktúru

REFIN S.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REFIN S.P.
IČO 35698292
DIČ 2020876847
IČ DPH SK2020876847
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFIN S.P.
Drieňová 24
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 710 594 €
Zisk 73 092 €
Aktíva 8 846 900 €
Vlastný kapitál 395 194 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243331020, +421243332250, +421243333356, +421243333633, +421243334040, +421243335365, +421243335366, +421243336060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,034,055
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,607,609
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,550,886
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 388,336
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,894,888
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 367,662
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 900,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 56,723
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,532
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 41,191
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,413,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 975,932
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,321
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 972,611
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,940,023
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,281,178
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 575,997
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 705,181
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,697
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,639,148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 497,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,896
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 489,059
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,536
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 617
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,385
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,534
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,034,055
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 481,177
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 16,074
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 16,074
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 355,496
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 355,496
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,092
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,552,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,062,222
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,986,597
12. Odložený daňový záväzok (481A) 75,625
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 465,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 294,453
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,453
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 136,534
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,623
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,652
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 394
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 394
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,624,654
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,710,594
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,165
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,594,490
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,939
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,611,874
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 304,322
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 139,451
D. Služby (účtová skupina 51) 618,792
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,621
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 371,453
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 371,453
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 142,890
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,345
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 98,720
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 562,090
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 236
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 235
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 235
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,868
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -1,736
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,387
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,387
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 217
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,632
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 95,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,996
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,301
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,695
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015