Vytvoriť faktúru

AGROK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROK
IČO 35698357
DIČ 2020349815
IČ DPH SK2020349815
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROK
Moravecká 32
95193
Topoľčianky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 775 263 €
Zisk 13 048 €
Aktíva 6 370 080 €
Vlastný kapitál 1 829 896 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0376300541, 0514572003
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,676,253
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,757,998
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 27,105
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,477
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 13,628
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,730,893
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 268,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,062,269
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,200,016
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 149,057
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 33,421
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,473
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,910,940
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,782,796
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 337,803
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,029,686
3. Výrobky (123) - /194/ 352,262
4. Zvieratá (124) - /195/ 8,921
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,124
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,120,101
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 753,126
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 753,126
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 320,653
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,322
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,655
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,315
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,676,253
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,525,961
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,443,073
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,443,073
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 652,289
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -583,113
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -583,113
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,048
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,150,292
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,112
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,112
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,000
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,744,147
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,380,454
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,380,454
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 42,276
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,457
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,577
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 270,383
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,124,598
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 276,435
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,775,263
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,305,100
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,288,645
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 63,078
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 150,789
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 315,229
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,652,422
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,692,888
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,339,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,891,937
D. Služby (účtová skupina 51) 711,027
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 905,718
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 645,284
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 215,541
4. Sociálne náklady (527, 528) 44,893
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 110,906
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 643,289
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 643,289
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,428
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,191
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,375
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -134,744
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,850
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,850
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,850
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,125
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 63,070
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 63,070
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,055
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69,275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,100
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 52
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 52
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,048
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016