Vytvoriť faktúru

SYNEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYNEKT
IČO 35698519
DIČ 2020310963
IČ DPH SK2020310963
Dátum vzniku 18 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYNEKT
Záhradnícka 66
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 234 €
Zisk -5 436 €
Aktíva 44 599 €
Vlastný kapitál 4 152 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220718924
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,878
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,146
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,146
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,146
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,732
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,459
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,076
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,383
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,273
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,525
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,878
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,163
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 38,448
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,820
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -1
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,819
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,436
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,715
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 324
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 324
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,391
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,551
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,551
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,897
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 657
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,286
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,234
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,519
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,715
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,802
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,085
D. Služby (účtová skupina 51) 664
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,348
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,810
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,482
4. Sociálne náklady (527, 528) 56
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 506
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,295
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,295
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,568
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,770
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 908
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 908
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -908
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,476
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,436
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015