Vytvoriť faktúru

DOLIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOLIS
IČO 35698586
DIČ 2020310919
IČ DPH SK2020310919
Dátum vzniku 19 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOLIS
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 286 685 €
Zisk -51 454 €
Aktíva 1 151 110 €
Vlastný kapitál 14 191 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252630541, 0252968027, 0220700662
Fax(es) 0220700659
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,391,791
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 323,243
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,225
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,869
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 5,356
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 315,018
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 240,049
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 74,969
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,064,494
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 119,855
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 119,855
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 813,695
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 811,362
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811,362
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,333
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 130,944
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,199
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 126,745
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,054
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,054
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,391,791
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,561
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 57,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 57,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,015
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,015
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,454
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,376,802
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 427,213
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 425,810
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 809
12. Odložený daňový záväzok (481A) 594
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 942,962
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 921,335
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921,335
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,998
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,970
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,058
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,726
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,875
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,627
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,627
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,428
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,428
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,018,661
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,286,685
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,364,649
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 654,012
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 244,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,024
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,302,569
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,014,292
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,697
D. Služby (účtová skupina 51) 1,773,867
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 105,453
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,762
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 782
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,644
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 142,541
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 142,541
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 186,231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,844
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,884
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,805
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 696
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 696
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,177
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,986
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,986
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -48,365
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,089
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,896
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 193
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,454
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016