Vytvoriť faktúru

EDUCA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDUCA
IČO 35698594
DIČ 2020875483
IČ DPH SK2020875483
Dátum vzniku 18 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDUCA
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 237 255 €
Zisk 3 955 €
Aktíva 113 851 €
Vlastný kapitál 10 459 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 228,073
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 337
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 337
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 337
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,316
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,698
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,698
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,688
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,372
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,372
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 876
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,440
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 170,930
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 161,606
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,324
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,420
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,420
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 228,073
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,414
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,953
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,797
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,955
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,395
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 39
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 39
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 204,356
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 163,788
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,788
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,256
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,264
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 235,851
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 237,255
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 235,851
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,404
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 232,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,181
D. Služby (účtová skupina 51) 224,477
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 450
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 450
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,792
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,158
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,193
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,070
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,115
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015