Vytvoriť faktúru

Intech Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Intech Slovakia
IČO 35698616
DIČ 2020310930
IČ DPH SK2020310930
Dátum vzniku 19 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Intech Slovakia
Vilová 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 651 969 €
Zisk 139 003 €
Aktíva 4 229 481 €
Vlastný kapitál 1 171 445 €
Kontaktné informácie
Email centrum@intechenergo.sk
Webová stránka http://www.intechenergo.sk
Phone(s) +421263814343, +421263814344
Fax(es) 0263814344
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,514,237
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,850,192
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,760
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,760
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,497,607
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,439,777
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 57,830
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 350,825
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 350,825
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,635,631
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,329,051
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,637
3. Výrobky (123) - /194/ 1,197,452
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 115,962
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,400,617
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 51,258
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,258
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,344,045
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,314
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,361,821
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 857,821
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 857,821
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,167
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 450,833
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 544,142
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,744
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 534,398
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,414
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,514,237
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,462,916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,314,950
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,314,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 139,003
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,025,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 118,593
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 80,180
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,212
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 25,201
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 443,400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,201,314
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,225,901
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,225,901
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 89,803
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 752,206
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,834
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,371
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,237
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,962
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,308
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,433
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,875
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,227,010
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,025,696
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 923,376
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 102,320
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,736,436
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,651,969
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 667,311
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,393,833
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,675,293
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 441,418
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 341,229
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,001
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130,884
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,452,588
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 626,664
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,337,072
D. Služby (účtová skupina 51) 3,446,148
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 714,463
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 505,423
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 178,526
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,514
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,503
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 168,429
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 168,429
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,123
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,186
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 199,381
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,109,200
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62,106
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 9,150
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 9,150
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41,429
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41,429
XII. Kurzové zisky (663) 11,527
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64,322
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 43,111
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,111
O. Kurzové straty (563) 2,697
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,514
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,216
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 197,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58,162
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,456
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 36,706
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 139,003
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016