Vytvoriť faktúru

ROADEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROADEX
IČO 35698853
DIČ 2020311161
IČ DPH SK2020311161
Dátum vzniku 26 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROADEX
Trenčianska 57
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 525 820 €
Zisk 4 480 €
Aktíva 1 649 034 €
Vlastný kapitál 69 588 €
Kontaktné informácie
Email info@suzuki-poprad.sk
Webová stránka http://www.suzuki-poprad.sk
Phone(s) +421524492570
Mobile phone(s) +421903248053
Fax(es) 0524492572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 819,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 608,382
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 608,382
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 127,597
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 452,722
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,063
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 208,046
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 134,354
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42,744
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,810
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,117
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,464
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,464
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,642
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,575
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,642
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,054
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,588
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 819,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,719
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,723
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,723
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56,877
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 237,112
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -180,235
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 748,842
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 252,903
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,733
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 251,170
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 850
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 850
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 194,516
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 187,025
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,812
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,812
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,202
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,685
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,457
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 870
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 870
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 112,678
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 509
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 509
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,525,820
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,248,575
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 199,067
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,575
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,603
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,497,107
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,150,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,446
D. Služby (účtová skupina 51) 56,749
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,234
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,536
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,459
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,726
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,160
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,160
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 30,412
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,262
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,713
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,329
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,948
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,729
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,729
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,216
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,948
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,285
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,285
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698853 DIČ: 2020311161 IČ DPH: SK2020311161
 • Sídlo: ROADEX, Trenčianska 57, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava 26.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Deák 6 639 € (100%) Táborská 4159/13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   14.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   17.08.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   26.01.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava
   25.01.2008Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   03.02.2000Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie dopravy
   02.02.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 51 Bratislava 820 06
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   26.03.1997Nové sidlo:
   Mlynské nivy 51 Bratislava 820 06
   25.03.1997Zrušené sidlo:
   Drotárska 53 Bratislava 811 02
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   ROADEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Drotárska 53 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení do 8 miest/
   predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava