Vytvoriť faktúru

Datapac - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Datapac
IČO 35698870
DIČ 2020327364
IČ DPH SK2020327364
Dátum vzniku 26 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Datapac
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 108 669 €
Zisk 618 104 €
Aktíva 1 716 652 €
Vlastný kapitál 1 451 221 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255410372, +421244441390
Mobile phone(s) +421903599245, +421903697245, +421903692245, +421903696245
Fax(es) 0244441390
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,394,114
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 137,003
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 33,180
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 30,670
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,510
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 103,823
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,559
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 27,264
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,245,154
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 101,427
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 101,427
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 306,908
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 976
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 976
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 305,932
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,794,849
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,794,849
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,794,849
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,970
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 626
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,344
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,957
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,394,114
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,244,905
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 619,497
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 620,097
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -600
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 618,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,141,509
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35,749
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,448
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,590
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,711
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,083,840
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 821,813
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 821,813
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,729
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 207,249
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,706
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,920
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,420
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,700
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 36
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,664
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,106,136
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,108,669
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,083,322
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,022,814
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,533
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,296,140
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 649,227
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89,575
D. Služby (účtová skupina 51) 2,034,026
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 459,450
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 343,836
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 106,944
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,670
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 969
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 49,205
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 49,205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,688
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 812,529
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,333,308
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 965
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 959
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 959
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,748
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,228
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,228
O. Kurzové straty (563) 689
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 831
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,783
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 808,746
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 190,642
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 190,642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 618,104
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016