Vytvoriť faktúru

MAYOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAYOR
IČO 35698888
DIČ 2020356360
IČ DPH SK2020356360
Dátum vzniku 26 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYOR
Röntgenova 20
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 588 €
Zisk -616 €
Aktíva 7 388 €
Vlastný kapitál 726 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903238137, +421903234137, +421948278665, +421948451351
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,576
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,576
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,576
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,004
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,461
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,461
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,475
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,475
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,475
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 119
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 949
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 194
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,774
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,577
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,577
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -616
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,538
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,538
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 871
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,686
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 443
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 126
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 126
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,588
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 532
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,008
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,160
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 455
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,247
D. Služby (účtová skupina 51) 5,582
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 184
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,444
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,444
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 60
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 188
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 428
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,256
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 344
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -616
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016