Vytvoriť faktúru

SEGUM - trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEGUM - trade
IČO 35699027
DIČ 2020324383
IČ DPH SK2020324383
Dátum vzniku 27 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEGUM - trade
Bosákova 5
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 588 520 €
Zisk 67 699 €
Aktíva 6 114 776 €
Vlastný kapitál 2 175 214 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244635104, 0244635232, 0220702380, 0220702381, 0220702382, 0220702384, 20702384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,120,502
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,906,135
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,609,116
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 687,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,845,030
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,785
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,958
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 39,826
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,297,019
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,297,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,195,109
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 776,146
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 776,146
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 121,416
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 121,416
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,416
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 297,547
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,084
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 272,463
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,258
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,120,502
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,242,913
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 338,578
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 338,578
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,973
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 13,973
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,693,562
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,693,562
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 129,101
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 255,486
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -126,385
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,699
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,877,589
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,511
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,511
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,075,706
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 583,086
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 475,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,307
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,515
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,204
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,512
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,548
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,286
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,286
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,190,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,588,796
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,588,520
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,413,562
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 100,124
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 592
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 74,242
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,465,758
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,869,270
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,946
D. Služby (účtová skupina 51) 686,423
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 595,893
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 427,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 149,902
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,752
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,312
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 109,664
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 109,664
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,973
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 88,277
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,762
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 864,639
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 176
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 176
XII. Kurzové zisky (663) 101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,427
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,112
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28,112
O. Kurzové straty (563) 1,376
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,939
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,612
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,913
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,913
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 67,699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015