Vytvoriť faktúru

B.B.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.B.C.
IČO 35699281
DIČ 2020311040
IČ DPH SK2020311040
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.B.C.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 230 878 €
Zisk -151 620 €
Aktíva 10 409 273 €
Vlastný kapitál 4 770 381 €
Kontaktné informácie
Email lucia@mtk-ba.sk
Phone(s) 0252631754, 0252631755, 0252632931, 00252731300, 0252731300
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,229,228
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,288,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,288,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,220,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,067,772
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 919,895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 896,082
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 91,085
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,085
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 653,935
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151,062
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,813
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,044
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,769
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,761
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,662
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 15,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,229,228
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,577,855
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,374,593
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,374,593
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 337,459
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 337,459
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,017,423
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,017,423
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -151,620
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,611,684
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,925,826
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,107,744
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,407
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,698
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,709
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 979,584
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,753
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,940
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,940
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 574,174
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 39,689
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 39,689
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,142,720
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,230,878
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,142,720
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,158
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,240,294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 176,110
D. Služby (účtová skupina 51) 374,234
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,441
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 708,564
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 708,564
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -58,846
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,791
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,416
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 592,376
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,404
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,404
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 15,064
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 340
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140,823
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 107,473
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 32,730
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 74,743
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33,333
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -125,419
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -134,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,785
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 13,905
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -151,620
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016