Vytvoriť faktúru

J.J.Darboven - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.J.Darboven
IČO 35699388
DIČ 2020311051
IČ DPH SK2020311051
Dátum vzniku 01 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.J.Darboven
Na vrátkach 16
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 201 796 €
Zisk 194 219 €
Aktíva 2 503 991 €
Vlastný kapitál 2 366 246 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.darboven.sk
Mobile phone(s) +421903504370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,708,756
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 462,762
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 462,762
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 660
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 461,019
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,083
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,002,642
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 132,907
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 592
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,315
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,601
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,601
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,321,267
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 168,775
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 168,775
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,150,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 544,867
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,932
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 540,935
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 243,352
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 149,136
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 91,773
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,443
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,708,756
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,560,465
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,358,943
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,442,664
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,721
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 194,219
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,291
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,120
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,120
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,213
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,047
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,047
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,940
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,213
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,376
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 637
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,958
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,127,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,201,796
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,127,017
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,605
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 34,103
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,071
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,951,721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 870,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89,992
D. Služby (účtová skupina 51) 344,739
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 354,694
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 251,366
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,455
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,873
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,206
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 239,131
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 239,131
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 32,764
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,715
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,910
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 250,075
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 842,891
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,638
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,638
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,628
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,010
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,249
O. Kurzové straty (563) 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,174
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,389
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,464
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 63,245
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 64,487
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,242
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 194,219
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699388 DIČ: 2020311051 IČ DPH: SK2020311051
 • Sídlo: J.J.Darboven, Na vrátkach 16, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Hodan Jezdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika 12.05.2004
  Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika 01.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  J.J. Darboven International GmbH 6 639 € (100%) Hamburg 221 13 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2008Nové sidlo:
   Na vrátkach 16 Bratislava 841 01
   30.11.2008Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   15.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jezdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   14.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jazdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   13.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jazdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   12.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   09.06.2007Nové obchodné meno:
   J.J.Darboven s.r.o.
   08.06.2007Zrušené obchodné meno:
   Burkhof - Káva Slovakia s.r.o.
   07.10.2006Nové sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.1997
   06.10.2006Zrušené sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   05.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   04.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   31.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   30.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Erwin Wurst Sophienweg 3 Burgtham 905 59 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   17.12.2001Noví spoločníci:
   J.J. Darboven International GmbH Pinkertweg 13 Hamburg 221 13 SRN
   16.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   06.11.2000Nové sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   05.11.2000Zrušené sidlo:
   Marcheggská 57 Stupava 900 31
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   10.12.1997Nové sidlo:
   Marcheggská 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   Erwin Wurst Sophienweg 3 Burgtham 905 59 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   09.12.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   Burkhof - Káva Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02