Vytvoriť faktúru

Antalis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Antalis
IČO 35699434
DIČ 2020327320
IČ DPH SK2020327320
Dátum vzniku 01 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Antalis
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 389 048 €
Zisk -436 091 €
Aktíva 6 312 388 €
Vlastný kapitál 1 641 971 €
Kontaktné informácie
Email antalis@antalis.sk
Webová stránka http://www.antalis.sk
Phone(s) +421800106106, +421258303111, +421800108108, +421253410029, +421253418168, +421258303164, +421258303165, +421258303160
Fax(es) 0258303160
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,169,113
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 321,922
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 30,014
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 29,287
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 727
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 271,746
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,690
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 261,056
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,162
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 20,162
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,769,464
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,895,853
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,127
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,894,726
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,081,344
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,080,124
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,080,124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,220
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 792,267
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 791,703
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 77,727
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 77,727
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,169,113
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,205,880
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,200,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,266
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,266
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -637,695
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,260,561
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,898,256
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -436,091
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,925,975
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,840,165
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,478,263
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,478,263
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,058,858
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 62,164
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 199,544
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 85,810
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,993
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 62,817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,258
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 37,258
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,389,276
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,389,048
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,115,923
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,630
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,604
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 158,891
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,667,875
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,054,364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 150,632
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 259
D. Služby (účtová skupina 51) 1,699,768
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,409,756
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,028,015
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 353,684
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,057
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,365
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 156,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 156,560
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,575
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 93,140
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,456
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -278,827
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,313,530
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 326
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 228
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 228
XII. Kurzové zisky (663) 98
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157,547
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 146,690
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 146,621
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69
O. Kurzové straty (563) 1,229
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,628
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157,221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -436,048
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 43
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -436,091
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
 • IČO:35699434 DIČ: 2020327320 IČ DPH: SK2020327320
 • Sídlo: Antalis, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Palčinský predseda Žarnovova 4294/2A Senec 903 01 01.02.2011
  Petra Švihálková člen Čiklova 13/637 Praha 2 - Nusle 120 00 Česká republika 01.02.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Juraj Palčinský - predseda Žarnovova 4294/2A Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.02.2011
   Petra Švihálková - člen Čiklova 13/637 Praha 2 - Nusle 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.02.2011
   31.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Joanna Maria Smolinska - člen 1000 Lecia Panstwa Polskiego 7A/3 Konstancin 055 20 Poľsko Vznik funkcie: 22.07.2005
   06.05.2004Nové obchodné meno:
   Antalis, a.s.
   14.01.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.10.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť