Vytvoriť faktúru

JES Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JES Group
IČO 35699493
DIČ 2020327584
IČ DPH SK2020327584
Dátum vzniku 02 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo JES Group
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 432 158 €
Zisk -33 790 €
Aktíva 2 665 719 €
Vlastný kapitál 520 258 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911452030
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,155,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,333,667
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,333,667
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 139,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 273,342
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 419,582
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 501,743
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,000,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,000,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 818,018
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 516,609
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 499,977
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 499,977
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 301,409
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,710
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 292,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,041
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,041
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,155,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 423,614
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,850
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,850
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 323,554
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 323,554
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,732,112
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 424
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 424
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,731,688
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,451
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,451
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,656,489
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,445
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,783
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,520
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,411,684
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,432,158
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 393,688
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,017,996
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,807
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,441,645
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 363,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,926
D. Služby (účtová skupina 51) 629,901
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,766
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 66,916
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,693
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,157
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,339
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 302,889
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 302,889
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,883
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,487
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,916
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 42
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 399
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 395
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -347
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,834
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,956
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,956
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,790
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016