Vytvoriť faktúru

TRIGON PRODUCTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIGON PRODUCTION
IČO 35699507
DIČ 2020331775
IČ DPH SK2020331775
Dátum vzniku 02 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIGON PRODUCTION
Hríbová 9
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 899 236 €
Zisk 39 €
Aktíva 716 179 €
Vlastný kapitál 110 186 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244456673, 0244458477, 0907705200, 0905896458
Mobile phone(s) +421907705200, 0905896458
Fax(es) 0244456673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 516,181
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 110,739
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 110,739
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,236
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 68,503
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 207,372
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 70,200
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 70,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 112,622
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 112,622
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,622
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,550
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 495
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,055
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 198,070
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 198,070
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 516,181
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,225
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,241
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,241
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,424
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,424
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 92,582
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 92,582
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,956
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,259
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 27,552
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 707
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 296,521
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 276,119
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,119
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 550
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,569
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,577
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,706
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,177
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,177
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 78,999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 990,608
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,899,236
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,584
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 967,238
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,786
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 908,628
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,882,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,743
D. Služby (účtová skupina 51) 801,333
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,872
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,638
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,282
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,952
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,813
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,394
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,394
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 917,541
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,746
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 901
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 237
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 237
XII. Kurzové zisky (663) 236
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 428
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,192
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 879
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 879
O. Kurzové straty (563) 2,587
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,726
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,291
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,249
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,210
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699507 DIČ: 2020331775 IČ DPH: SK2020331775
 • Sídlo: TRIGON PRODUCTION, Hríbová 9, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Prof. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05 02.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prof. Patrik Pašš 14 241 € (100%) Hríbová 9 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   26.02.2008Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   22.04.2006Nové predmety činnosti:
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo - obrazových záznamov so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí
   prenájom motorových vozidiel
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Prof. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   21.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   12.11.2002Noví spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.2002Zrušeny spoločníci:
   ASSET, a.s. IČO: 35 778 245 Kupeckého 5 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 29.05.2002
   20.11.2000Noví spoločníci:
   ASSET, a.s. IČO: 35 778 245 Kupeckého 5 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   TRIGON PRODUCTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť reklamnej agentúry
   výroba audiovizuálnych programov - okrem činností v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 29.05.2002