Vytvoriť faktúru

IMM PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMM PLUS
IČO 35699515
DIČ 2020356239
IČ DPH SK2020356239
Dátum vzniku 02 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMM PLUS
Bajzova 13
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 319 €
Zisk -21 571 €
Aktíva 13 000 €
Vlastný kapitál -25 784 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244633941
Fax(es) 0244633941
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 348,031
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 234,051
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 234,051
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,588
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 186,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,158
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,586
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 99,510
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,379
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,231
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 424
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,652
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 394
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 394
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,031
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 849
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 37,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,280
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,419
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,699
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 347,182
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 122,685
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 122,292
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 393
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 224,497
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,395
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,395
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 217,031
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 98,815
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 137,319
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,505
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,310
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,504
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,374
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46,457
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,225
D. Služby (účtová skupina 51) 45,319
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,114
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,105
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,269
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,995
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,995
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 890
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -37,186
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 485
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 485
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -20,611
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,571
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016