Vytvoriť faktúru

PASTELL - TERRAEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PASTELL - TERRAEKO
IČO 35699566
DIČ 2020324438
IČ DPH SK2020324438
Dátum vzniku 02 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PASTELL - TERRAEKO
Raketová 8
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 364 027 €
Zisk 20 831 €
Aktíva 1 942 688 €
Vlastný kapitál 487 102 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911445395, +421911400297, +421911445521, +421903440060
Fax(es) 0263811807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,615,117
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 513,232
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 511,885
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 473,258
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 116
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 38,511
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,347
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,347
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,019,636
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 70,566
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,566
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,240
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 12,240
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 917,196
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 762,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 762,216
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 153,368
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 391
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,221
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,634
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,643
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,991
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 82,249
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,604
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 76,645
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,615,117
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,933
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 300,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 300,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -878
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -878
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 187,316
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 284,758
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -97,442
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,831
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,107,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,248
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,248
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 943,475
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 904,613
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904,613
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,351
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,934
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,577
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,122
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,122
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 145,339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,315,813
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,364,027
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,315,404
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 48,623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,334,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 854,758
D. Služby (účtová skupina 51) 115,466
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 304,446
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 219,789
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 76,589
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,068
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,798
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,390
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,390
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 44,594
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,514
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,061
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 345,180
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 733
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 292
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 292
XII. Kurzové zisky (663) 441
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,884
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,044
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,044
O. Kurzové straty (563) 370
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,151
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,910
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -921
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,600
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699566 DIČ: 2020324438 IČ DPH: SK2020324438
 • Sídlo: PASTELL - TERRAEKO, Raketová 8, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Vaňa M. Benku 2711/40 Stupava 900 31 02.10.1996
  Ing. Ján Gábor Strmý Vŕšok 115 Bratislava 841 06 14.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič 300 000 € (100%) Pražského povstání 1959 Benešov 256 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2010Nové sidlo:
   Raketová 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gábor Strmý Vŕšok 115 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.05.2010
   08.06.2010Zrušené sidlo:
   Astrova 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Martin Vaňa M. Benku 2711/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 02.10.1996
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05
   Martin Vaňa Vajnorská 10595/98K Bratislava 831 03
   18.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov Česká republika
   17.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmogrovič Příčná 221 Čerčany 257 22 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Suchá Rokosovského 1 Bratislava 851 01
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 16 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierských stavieb
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmogrovič Příčná 221 Čerčany 257 22 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05
   Iveta Suchá Rokosovského 1 Bratislava 851 01
   Martin Vaňa Vajnorská 10595/98K Bratislava 831 03