Vytvoriť faktúru

PROTAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROTAX
IČO 35699582
DIČ 2020340795
IČ DPH SK2020340795
Dátum vzniku 03 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTAX
Líščie údolie 92
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 166 203 €
Zisk -5 445 €
Aktíva 78 880 €
Vlastný kapitál -13 337 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 06544057765440577, 065465440577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 68,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 56,084
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,200
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,200
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 5,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,884
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,884
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,292
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,867
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) -111
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,978
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,207
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,218
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,781
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 437
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,376
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,782
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) -1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 483
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 483
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,459
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,076
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,535
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,445
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,158
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,486
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 210
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,276
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,672
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,960
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,960
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 154
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 137
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,668
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 166,203
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 166,203
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 112
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 144,152
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,617
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,322
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,319
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 116,282
D. Služby (účtová skupina 51) 27,653
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,729
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,184
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,545
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 71
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,356
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,356
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,884
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,946
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,369
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,946
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,946
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 423
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,369
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015