Vytvoriť faktúru

LARUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LARUS
IČO 35699761
DIČ 2020311117
IČ DPH SK2020311117
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LARUS
Štúrova 13
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 960 191 €
Zisk 1 098 €
Kontaktné informácie
Email vykup@larus.sk
Phone(s) 0387496030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 147,681
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,548
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,548
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,440
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,108
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,177
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,362
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,362
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,330
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,835
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,835
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,495
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,485
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73,485
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 956
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 956
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,681
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,936
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 49,791
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 49,791
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -36,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,376
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,968
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,098
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,745
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,539
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,539
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,547
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,759
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,759
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 934
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 496
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,358
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 105,659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 960,191
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 960,191
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 960,191
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 950,228
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 837,161
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,886
D. Služby (účtová skupina 51) 49,141
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,927
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,254
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,652
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,850
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,843
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,843
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,420
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,003
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,985
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,359
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,359
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,626
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,985
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,978
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,098
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015