Vytvoriť faktúru

KLIPSON system - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KLIPSON system
IČO 35699779
DIČ 2020327441
IČ DPH SK2020327441
Dátum vzniku 03 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIPSON system
Zlatovská 2205
91105
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 342 262 €
Zisk 5 118 €
Aktíva 184 646 €
Vlastný kapitál 105 565 €
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 265,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 85,710
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 85,710
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 67,579
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 179,238
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 90,747
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,810
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,810
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,356
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,581
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 86,440
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,051
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 693
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 693
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 265,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,682
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 140,508
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 451
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 451
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,067
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,723
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -143,790
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,959
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,317
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,317
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 152,642
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96,509
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,509
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,826
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 756
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,551
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 341,861
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 342,262
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 301,961
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,836
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 39,900
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 134,439
D. Služby (účtová skupina 51) 81,515
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,764
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,851
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,778
4. Sociálne náklady (527, 528) 135
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,021
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,661
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,661
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,536
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,426
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,007
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,395
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,001
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,001
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 394
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,395
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,031
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,913
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,913
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,118
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.02.2016