Vytvoriť faktúru

PEKNÁ MODRÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEKNÁ MODRÁ
IČO 35699949
DIČ 2020340806
IČ DPH SK2020340806
Dátum vzniku 07 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEKNÁ MODRÁ
Lamačská 22
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 967 858 €
Zisk 43 090 €
Aktíva 572 316 €
Vlastný kapitál 173 640 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0902902395
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 522,018
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 119,498
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 119,498
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 119,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 401,816
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 349,659
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 349,659
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 349,659
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,157
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,808
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 704
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 704
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 522,018
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,730
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 126,137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 126,137
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,987
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,562
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,562
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,954
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,954
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,090
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,288
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 300,982
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 285,725
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 285,725
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,178
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,235
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,844
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,200
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 967,861
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 967,858
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 967,854
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 909,419
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,150
D. Služby (účtová skupina 51) 854,733
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,877
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,038
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,122
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,717
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 321
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 110,971
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,973
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 130
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 130
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,836
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 55,469
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,379
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,090
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015