Vytvoriť faktúru

Festin - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Festin
IČO 35700165
DIČ 2020861931
IČ DPH SK2020861931
Dátum vzniku 08 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Festin
Plynárenská 7/A
82460
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 711 486 €
Zisk 93 875 €
Aktíva 4 648 380 €
Vlastný kapitál -20 479 €
Kontaktné informácie
Email info@salvefinance.com
Phone(s) 0220664400
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,062,763
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,299
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,299
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 5,299
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,036,816
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,418
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,418
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 958,219
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 586,025
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 586,025
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 354,102
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,042
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,967
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,083
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 264
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75,915
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,648
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 903
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 19,745
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,062,763
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,072
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,998
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,998
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 144,699
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 144,699
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 93,875
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 504,691
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 133
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 30,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 30,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 448,864
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,710
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,710
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 244,154
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 907
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 564
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,248
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 153,281
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,694
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,694
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 200,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 200,000
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,597,638
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,711,486
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,032
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,563,607
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,761
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,086
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,653
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 48,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,298
D. Služby (účtová skupina 51) 1,061,339
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 163,208
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 119,721
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,248
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,239
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,231
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,911
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,911
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,807
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,133
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 217,884
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 98,833
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 468,160
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,675
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 375
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 375
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27,304
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27,304
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 996
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,861
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,126
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,126
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,729
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,814
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,647
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,772
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,772
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 93,875
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016