Vytvoriť faktúru

PPC TEAM plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPC TEAM plus
IČO 35700262
DIČ 2020311260
IČ DPH SK2020311260
Dátum vzniku 07 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPC TEAM plus
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 565 900 €
Zisk 54 239 €
Aktíva 6 395 077 €
Vlastný kapitál 896 984 €
Kontaktné informácie
Email ppcteam@ppcteam.sk
Phone(s) 0262247834, 0262317577, 0262319447, 0262413207, 0262413240, 0262414321, 0262414322, 0262521531, 0262
Fax(es) 0262247834
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,001,584
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,010,745
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,856
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,856
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,999,889
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,728,659
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,641,307
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 609,035
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 20,888
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,980,995
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,373,477
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 249,159
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,767
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,115,551
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 545,889
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 422,571
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 422,571
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,205
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113,113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,629
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,162
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,467
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,844
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 10
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,834
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,001,584
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 951,223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 232,357
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 232,357
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,236
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,236
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 641,391
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 641,391
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,239
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,917,053
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,181,577
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,479
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,085,737
12. Odložený daňový záväzok (481A) 81,361
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 210,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,164,410
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 237,580
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,580
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,961
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 36,754
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,542
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 406,815
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,758
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,555
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,555
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 140,767
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,182,744
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 133,308
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,848
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122,195
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,265
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,548,478
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,565,900
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,361,540
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,926,960
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -18,281
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 278,258
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,423
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,391,281
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,744,603
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,364,920
D. Služby (účtová skupina 51) 767,149
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 920,813
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 667,388
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 233,938
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,487
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,702
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 268,574
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 268,574
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 239,477
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,543
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 174,619
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,393,547
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93,867
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81,236
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81,236
O. Kurzové straty (563) 551
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,080
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,855
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,525
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,930
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,595
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,239
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016