Vytvoriť faktúru

Rezidencia medzi hviezdami - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rezidencia medzi hviezdami
IČO 35700459
Dátum vzniku 11 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Rezidencia medzi hviezdami
Mlynské nivy 42
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 644 759 €
Zisk 101 960 €
Aktíva 2 416 322 €
Vlastný kapitál 171 944 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232144335
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,735,761
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,735,761
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,529
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 511,783
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,992
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99,825
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 400,455
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,247,544
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 314,097
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 912,833
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 912,833
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663,997
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 73,727
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,438,420
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 101,960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,933,447
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,464
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,819,985
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,485
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,815,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 82,998
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 644,759
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 644,724
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 422,242
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,480
C. Služby (účtová skupina 51) 136,578
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,593
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 193,777
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,814
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 222,517
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 437,666
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 154
X. Výnosové úroky (662) 154
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67,748
M. Nákladové úroky (562) 66,789
N. Kurzové straty (563) 399
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 560
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67,594
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 154,923
P. Daň z príjmov (591, 595) 52,963
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 101,960
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016