Vytvoriť faktúru

KUK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUK SLOVAKIA
IČO 35700521
DIČ 2020331797
IČ DPH SK2020331797
Dátum vzniku 10 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUK SLOVAKIA
Zvolenská 32
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 033 483 €
Zisk 207 365 €
Aktíva 2 040 571 €
Vlastný kapitál 1 252 230 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421258103400, +421253411482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,957,079
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,431
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,431
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,902,235
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 584,976
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 584,976
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,082,628
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,054,186
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,054,186
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,442
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 234,631
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,487
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 232,144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,413
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,533
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 30,880
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,957,079
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,259,593
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 28,813
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,813
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,003,499
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,003,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,365
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 677,355
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,362
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,657
12. Odložený daňový záväzok (481A) 705
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 650,724
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 544,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 544,307
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,761
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,307
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90,349
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,269
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,131
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 20,131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,033,483
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,967,893
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,213
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,760,096
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,098,253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,781
D. Služby (účtová skupina 51) 293,578
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 305,323
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 230,364
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 65,618
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,341
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 526
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,062
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,062
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,143
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,430
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 273,387
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 620,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,109
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,068
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,068
XII. Kurzové zisky (663) 28
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,422
O. Kurzové straty (563) 162
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,260
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,687
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 275,074
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 67,709
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 68,023
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -314
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 207,365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015