Vytvoriť faktúru

SUNBIT COMPANY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUNBIT COMPANY
IČO 35700611
DIČ 2020324526
IČ DPH SK2020324526
Dátum vzniku 14 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNBIT COMPANY
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 294 334 €
Zisk 23 251 €
Aktíva 140 496 €
Vlastný kapitál 82 342 €
Kontaktné informácie
Email sunbit@sunbit.sk
Webová stránka http://www.sunbit.sk
Phone(s) +421253412798
Mobile phone(s) +421907715399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 145,784
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,990
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,272
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,272
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 83,718
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,775
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,943
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 794
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,784
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 74,376
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 74,376
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,251
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,190
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,080
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,080
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,263
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 3,263
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,847
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,185
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,185
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,137
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,815
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,801
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 294,334
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 294,326
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 263,684
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,432
D. Služby (účtová skupina 51) 9,691
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 242,228
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,929
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,762
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,537
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 536
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,979
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,979
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 818
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,650
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,203
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 829
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 760
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -823
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,827
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,576
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015