Vytvoriť faktúru

Slovgen - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovgen
IČO 35700629
DIČ 2020906151
IČ DPH SK2020906151
Dátum vzniku 14 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovgen
Ilkovičova 8
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 550 €
Zisk 25 871 €
Aktíva 46 016 €
Vlastný kapitál 36 871 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259307434, 090559307434, 259307434
Mobile phone(s) 090559307434
Fax(es) 0259307416
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,936
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,541
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,541
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,005
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 59,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,254
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,941
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,742
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,195
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,195
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 302
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,374
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,871
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,199
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 47
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,952
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,100
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,669
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,183
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 190,550
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 190,550
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 152,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32,956
C. Služby (účtová skupina 51) 76,403
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,157
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,013
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,954
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,191
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 43
X. Výnosové úroky (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 32
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,762
N. Kurzové straty (563) 1,625
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,137
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,719
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,235
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,364
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016