Vytvoriť faktúru

Nákupné centrum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nákupné centrum
IČO 35700831
DIČ 2020311249
IČ DPH SK2020311249
Dátum vzniku 16 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nákupné centrum
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 735 403 €
Zisk -1 440 761 €
Aktíva 26 209 848 €
Vlastný kapitál 6 857 133 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252635458, +421252444013, +421252444009
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,931,076
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,572,137
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,572,137
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,451,639
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,028,986
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 91,512
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 289,311
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 24,895
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 212,650
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 73,718
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,718
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 138,932
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,766
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 936
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,830
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 69,628
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,879
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 52,749
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,931,076
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,817,218
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,751,709
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,751,709
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 575,171
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 575,171
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,068,901
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,068,901
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,440,761
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,038,059
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 114,810
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 114,810
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,973,186
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,074,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 212,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 212,232
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,859,087
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,044
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 75,700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 75,700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 75,799
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 74,999
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 800
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,734,001
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,735,403
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,734,001
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,402
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,659,406
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 399,147
D. Služby (účtová skupina 51) 1,191,936
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 62,285
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,170,127
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,170,127
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -195,837
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,748
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -924,003
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,142,918
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,489
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,489
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,715
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 774
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 519,367
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 448,755
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 74,993
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 373,762
O. Kurzové straty (563) 21
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70,591
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -513,878
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,437,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,440,761
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016