Vytvoriť faktúru

TECHNOPOL SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNOPOL SERVIS
IČO 35700840
DIČ 2020327474
IČ DPH SK2020327474
Dátum vzniku 16 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TECHNOPOL SERVIS
Hurbanovo námestie 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 484 102 €
Zisk -241 359 €
Aktíva 9 009 141 €
Vlastný kapitál 8 373 272 €
Kontaktné informácie
Email liviano@technopol.sk
Phone(s) 0268286688, 0268286111
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,948,520
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,190,756
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 31,115
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 31,115
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,320,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,253,148
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,875,958
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 40,157
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 147,493
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,228
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 838,657
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 193,657
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 645,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,720,795
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 48,842
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,842
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 243,104
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,113
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 239,991
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 681,836
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 597,277
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,977
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 533,300
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 19,937
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,622
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 747,013
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62,530
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 684,483
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 36,969
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,224
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28,745
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,948,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,175,223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,174,210
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,174,210
A.II. Emisné ážio (412) 5,635,989
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 266
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 154,312
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 154,312
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 10,489
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 10,489
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 441,316
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 441,316
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -241,359
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 522,920
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,333
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,849
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,484
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 279,465
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 167,427
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,705
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 37,222
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,261
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,371
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,184
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 126,853
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,659
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 97,194
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,269
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 101,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 250,377
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 14,404
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 235,973
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,081,565
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,484,102
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,081,565
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 18,015
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 236,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,522
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,489,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 801,109
D. Služby (účtová skupina 51) 1,179,082
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 794,113
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 582,247
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 189,641
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,225
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 64,094
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 246,041
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 340,568
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -94,527
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 225,259
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 23,071
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157,023
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,690
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,119,389
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,637
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,813
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,813
XII. Kurzové zisky (663) 3,824
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174,944
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 51,529
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51,529
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123,414
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169,307
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -174,997
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 66,362
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,978
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 63,384
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -241,359
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.12.2016