Vytvoriť faktúru

BRAND ADVERTISING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRAND ADVERTISING
IČO 35700858
DIČ 2020349045
IČ DPH SK2020349045
Dátum vzniku 15 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRAND ADVERTISING
Moskovská 15
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 191 271 €
Zisk 683 €
Aktíva 252 017 €
Vlastný kapitál 114 745 €
Kontaktné informácie
Email brand@branda.sk
Webová stránka http://www.branda.sk
Phone(s) +421254645431
Fax(es) 0254645431
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 290,486
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,216
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,216
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,935
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 21,613
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 13,264
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,349
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 150,703
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 123,976
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,976
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,727
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107,619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 79,108
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,511
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,335
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,335
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 290,486
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,428
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,857
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,857
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 104,248
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 121,109
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,861
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 683
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,058
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 722
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 722
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 173,736
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 169,566
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,566
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 859
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 364
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,569
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 378
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 600
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,191,273
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,191,271
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,186,466
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,805
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,186,702
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,508
D. Služby (účtová skupina 51) 1,099,314
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,377
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,438
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,894
4. Sociálne náklady (527, 528) 45
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 761
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,364
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,364
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,378
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,569
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,644
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,945
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 278
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 278
O. Kurzové straty (563) 40
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,627
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,943
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,626
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,943
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,943
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 683
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015