Vytvoriť faktúru

Slovnaft Retail - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovnaft Retail
Stav Zrušená
IČO 35700912
DIČ 2020311381
IČ DPH SK2020311381
Dátum vzniku 16 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovnaft Retail
Vlčie hrdlo 1
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 169 227 261 €
Zisk 1 276 126 €
Aktíva 45 506 757 €
Vlastný kapitál 25 017 547 €
Kontaktné informácie
Email info@agip.sk
Phone(s) 0434285932, 0434285935, 0434285936, 0434304992, 0434304993, 0250700411, 05020331150203311, 050250203
Fax(es) 0250700460
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,799,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,293,522
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 294,292
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 294,292
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,999,230
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,756,809
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,249,303
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,993,118
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,465,487
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,535,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,833
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,508,070
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,306,729
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 47,653
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,653
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,150
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,248,926
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,789,068
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,776,104
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,776,104
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,964
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,833,787
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,204
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,828,583
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40,597
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,371
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 36,653
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,799,606
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,293,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,845,251
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,845,251
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,812,414
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 796,091
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 796,091
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,436,209
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,782,036
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,218,245
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,276,126
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,504,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 408,755
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,731
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,731
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 404,792
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,232
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 514,967
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 514,967
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,324,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,509,520
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,509,520
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 9,003,111
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 73,538
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,184
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 659,889
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,911
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 256,309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 256,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,749
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,749
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 159,819,036
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 169,227,261
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 157,704,457
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,114,579
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,552
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,390,673
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 167,310,156
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 147,371,248
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 962,022
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 32,462
D. Služby (účtová skupina 51) 5,132,953
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,978,531
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,441,158
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 503,793
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,580
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 63,157
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,463,553
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,434,527
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 29,026
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,370
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,248
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,284,612
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,917,105
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,320,351
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,664
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,661
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,661
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 245,422
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 100,898
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 92,439
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,459
O. Kurzové straty (563) 106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144,418
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -242,758
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,674,347
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 398,221
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 111,194
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 287,027
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,276,126
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
 • IČO:35700912 DIČ: 2020311381 IČ DPH: SK2020311381
 • Sídlo: Slovnaft Retail, Vlčie hrdlo 1, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Októbra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovnaft Retail, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 1 Bratislava 821 07
   17.10.2015Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 1 Bratislava 821 07
   05.08.2015Nové obchodné meno:
   Slovnaft Retail, s.r.o.
   16.10.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným