Vytvoriť faktúru

CDicon - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CDicon
IČO 35701030
DIČ 2020327386
IČ DPH SK2020327386
Dátum vzniku 18 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDicon
Tatranská 38
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 375 €
Zisk 3 785 €
Aktíva 3 240 €
Vlastný kapitál -4 346 €
Kontaktné informácie
Email kontakt@ec-sk.sk
Phone(s) 0212555212555, 0221292129, 0244450832
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,394
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 510
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 510
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 510
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,484
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,018
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,018
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,018
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,466
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,511
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,400
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,394
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,929
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,901
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,918
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,817
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,735
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,785
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 222
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 222
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,000
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,902
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,902
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 56
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,020
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,022
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 101
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 101
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,359
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,375
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,359
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,487
D. Služby (účtová skupina 51) 11,280
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 150
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 57
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,888
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,079
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,745
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,785
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.06.2016