Vytvoriť faktúru

Danubia Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Danubia Holding
IČO 35701081
DIČ 2020311392
IČ DPH SK2020311392
Dátum vzniku 21 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Danubia Holding
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 505 827 €
Zisk -685 087 €
Aktíva 15 869 009 €
Vlastný kapitál 9 031 196 €
Kontaktné informácie
Email machacova@danubia.sk
Phone(s) 0915570600
Mobile phone(s) 0915570600
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,959,966
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,790,372
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,631,618
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 5,631,618
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 525,411
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 522,272
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,139
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,633,343
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,203,343
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 430,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 949,508
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 928,259
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 175,730
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,598
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,132
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 704,478
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,461
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,361
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,229
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,249
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,034
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 220,086
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 86
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 220,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,959,966
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,346,109
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,613,966
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,613,966
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 694,166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 694,166
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 966,852
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 966,852
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,756,212
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,756,212
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -685,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,613,857
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,919
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,919
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,602,331
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 495,627
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 494,329
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,298
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,038,832
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,945,570
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,022
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,762
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,563
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,955
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,607
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,607
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 505,827
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,258
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 429,069
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,300,663
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 118,344
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,086
D. Služby (účtová skupina 51) 262,402
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 212,524
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 155,848
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,180
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,496
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,420
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 938,956
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 938,956
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,153
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -279,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,040
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -794,836
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 278,192
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 219,241
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 219,241
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 58,901
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 58,892
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 166,204
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 165,861
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 165,861
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 343
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 111,988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -682,848
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,239
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -685,087
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015