Vytvoriť faktúru

LUKA & BRAMER GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUKA & BRAMER GROUP
IČO 35701137
DIČ 2020906206
IČ DPH SK2020906206
Dátum vzniku 22 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo LUKA & BRAMER GROUP
Pribinova 25
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 286 426 €
Zisk 534 436 €
Aktíva 40 974 148 €
Vlastný kapitál 2 482 599 €
Kontaktné informácie
Email lbg@lbg.sk
Phone(s) 0220904555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,104,989
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,815,945
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 124,103
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 124,103
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,691,842
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,412,905
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 251,320
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 17,597
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 10,020
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,211,253
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,207,091
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,392,753
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,392,753
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 27,705,456
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,542
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,009
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 153
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 77,791
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 77,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,104,989
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,017,035
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,700
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,686
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 192,869
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 192,869
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 555,344
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,882,149
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,326,805
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 534,436
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,087,954
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,759,201
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 15,752,006
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,909
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,286
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,821,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 184,678
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,678
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,229,489
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,107
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 734
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,162
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,358,113
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,633
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,633
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 499,837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 286,426
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 286,426
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,872
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 244,554
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 785,107
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,096
D. Služby (účtová skupina 51) 712,363
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,277
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,603
4. Sociálne náklady (527, 528) 352
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 338
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,396
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,396
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,682
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -498,681
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -720,587
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,261,701
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,261,701
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,261,701
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,427
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26,061
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 26,061
O. Kurzové straty (563) 44,345
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,021
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,185,274
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 686,593
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 152,157
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 152,157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 534,436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015