Vytvoriť faktúru

L.B.L. Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L.B.L. Bratislava
IČO 35701145
DIČ 2020356415
IČ DPH SK2020356415
Dátum vzniku 22 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.B.L. Bratislava
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 198 508 €
Zisk 66 710 €
Aktíva 220 657 €
Vlastný kapitál 8 728 €
Kontaktné informácie
Email dobsovic@lbl.sk
Phone(s) 0263534552, 0900903 713842, 0903713842
Mobile phone(s) 0900903 713842
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,653
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,188
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,188
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,188
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,726
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,685
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,689
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,689
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 996
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,041
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,389
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,652
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,739
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,739
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,653
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,438
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,751
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,751
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,023
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,346
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,369
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,710
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,215
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 651
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 651
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,564
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,491
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,491
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,961
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 245
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,817
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 198,625
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 198,508
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,460
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,148
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,775
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,134
D. Služby (účtová skupina 51) 30,857
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,110
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,976
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,103
4. Sociálne náklady (527, 528) 31
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 509
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,954
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,954
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 70,070
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,733
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,469
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 110
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,178
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,178
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,062
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,671
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015