Vytvoriť faktúru

EQUIS INVEST CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EQUIS INVEST CONSULTING
IČO 35701285
DIČ 2020340905
IČ DPH SK2020340905
Dátum vzniku 24 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUIS INVEST CONSULTING
Ulica 29.
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 443 518 €
Zisk 137 097 €
Aktíva 675 926 €
Vlastný kapitál -112 607 €
Kontaktné informácie
Email equisinvest@equisinvest.sk
Webová stránka http://equisinvest.sk
Phone(s) +421252963015, +421252963016
Mobile phone(s) +421910830162
Fax(es) 0252963016
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,541,330
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,052,199
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,051,449
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 200,091
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 592,393
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 108,013
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 116
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 150,836
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 750
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 488,781
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,036
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,036
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,362
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,610
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,610
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,948
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 19,415
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 19,415
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 372,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,870
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 323,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 350
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 350
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,541,330
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 232,357
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 232,357
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,164
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 4,164
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 -85
2. Ostatné fondy (427, 42X) -85
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -349,128
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,381
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -363,509
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,097
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,282,662
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,892
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,892
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,280,770
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 146,218
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,218
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 209
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,492
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,448
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,113,708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 234,263
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 234,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 408,119
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 443,518
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 408,118
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,017
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,195
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,983
D. Služby (účtová skupina 51) 81,409
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,527
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,791
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,678
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,058
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,392
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 95,494
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 95,494
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,544
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 473
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 147,501
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 272,531
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,435
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 196
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 196
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,239
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 137,100
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015