Vytvoriť faktúru

CHEZAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHEZAR
IČO 35701501
DIČ 2020331951
IČ DPH SK2020331951
Dátum vzniku 29 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEZAR
Rajecká 22
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 561 753 €
Zisk 51 974 €
Aktíva 168 111 €
Vlastný kapitál 96 698 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421944626364
Fax(es) 0245525300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,247
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,247
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,247
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 280,037
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 154,034
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,088
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,554
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 290,284
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,672
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 89,395
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 51,974
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,612
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 666
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 139,893
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,669
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,819
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,389
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,053
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 561,753
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 355,900
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 205,853
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 491,703
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 278,310
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,064
C. Služby (účtová skupina 51) 88,554
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 45,784
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 922
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,697
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -688
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,060
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,050
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 119,825
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,832
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 4,828
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,756
M. Nákladové úroky (562) 9
N. Kurzové straty (563) 5,751
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,996
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,924
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 67,126
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,152
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 51,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015