Vytvoriť faktúru

A 7 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A 7
IČO 35701650
DIČ 2020340949
IČ DPH SK2020340949
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A 7
Nám. Ľ. Štúra 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 001 €
Zisk 48 368 €
Aktíva 1 038 148 €
Vlastný kapitál 985 383 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252966201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 757,351
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -4
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -4
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -4
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 757,355
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 718,813
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 716,962
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 716,962
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,851
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,542
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 757,351
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 741,130
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 232,357
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 232,357
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,235
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,235
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 437,170
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 470,380
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,210
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,368
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,221
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,129
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,129
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,886
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,886
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 326
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,880
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 137,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 137,001
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,795
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,911
D. Služby (účtová skupina 51) 36,654
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,368
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,319
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,576
4. Sociálne náklady (527, 528) 473
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 551
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,206
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,435
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,009
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 619
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 619
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,008
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,198
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,830
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,830
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015