Vytvoriť faktúru

DAMON - TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAMON - TRADE
IČO 35701668
DIČ 2020356393
IČ DPH SK2020356393
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMON - TRADE
Pečnianska 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 012 856 €
Zisk 3 919 €
Aktíva 295 316 €
Vlastný kapitál 85 500 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255410982, 0244372897
Mobile phone(s) +421905237847
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 287,701
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 60,174
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,174
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,112
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,062
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 50,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,043
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182,134
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,168
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,399
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,399
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 268
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,741
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,308
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 484
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,701
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 89,419
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,280
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,280
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 49,022
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 49,022
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,919
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,282
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,442
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,442
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 193,051
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 178,021
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,090
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,931
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,114
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,085
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,831
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,789
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,789
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,007,588
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,012,856
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 153,497
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,058
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 852,033
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,267
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,005,553
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 131,194
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 634,830
D. Služby (účtová skupina 51) 125,698
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,948
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,606
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,842
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,500
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,581
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,353
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,949
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,303
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115,866
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 506
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,799
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701668 DIČ: 2020356393 IČ DPH: SK2020356393
 • Sídlo: DAMON - TRADE, Pečnianska 25, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01 07.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Šabo 23 236 € (70%) Pečnianska 25 Bratislava 851 01
  Ing. Richard Čuda 9 959 € (30%) Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.04.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava
   21.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Živčák Partizánska 81 Nitra 949 11
   30.10.1996Nové obchodné meno:
   DAMON - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   navrhovanie designu spotrebných výrobkov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   špeditérska činnosť bez dopravy
   prevádzkovanie skladov
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Živčák Partizánska 81 Nitra 949 11