Vytvoriť faktúru

BALEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BALEN
IČO 35701706
DIČ 2020311568
IČ DPH SK2020311568
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALEN
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 147 €
Zisk -9 815 €
Aktíva 1 692 178 €
Vlastný kapitál -506 667 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252444771, 0252444772, 0252444778, 0252444779, 0252444780
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,690,140
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 849,538
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,585
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 25,585
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 823,953
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 51,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 397,116
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 375,316
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 833,231
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 813,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,488
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 792,682
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,061
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 236
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,825
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,371
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 950
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 6,421
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,690,140
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -516,482
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -513,970
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 146,674
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -660,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,815
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,206,622
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,433,154
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 32,406
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,490,189
12. Odložený daňový záväzok (481A) -89,441
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 291,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 416,883
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 393,534
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 393,534
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 18,300
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,549
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,500
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,085
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 112,145
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,147
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,147
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,375
D. Služby (účtová skupina 51) 27,960
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,451
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,985
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,985
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,071
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,812
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,120
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,394
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,394
O. Kurzové straty (563) 44,655
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,071
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,815
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,815
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015