Vytvoriť faktúru

SUSAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUSAN
IČO 35701749
DIČ 2020924070
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUSAN
Janka Kráľa 40
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 430 €
Zisk -1 613 €
Aktíva 17 722 €
Vlastný kapitál 13 664 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903447713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,726
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,430
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 70
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 910
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 910
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 910
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,450
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,072
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,378
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 296
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 296
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,374
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,842
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,842
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,506
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,921
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,415
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,613
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,352
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 650
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 650
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 889
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 148
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 98
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,813
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,430
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,430
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,430
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,397
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,560
D. Služby (účtová skupina 51) 4,836
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,015
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,391
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,193
4. Sociálne náklady (527, 528) 431
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 474
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 512
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -967
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,034
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 166
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 166
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,133
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4298759.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015