Vytvoriť faktúru

Capital Industrial - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Capital Industrial
IČO 35701790
DIČ 2021452642
IČ DPH SK2021452642
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Capital Industrial
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 492 175 €
Zisk -46 793 €
Aktíva 48 846 557 €
Vlastný kapitál 2 522 786 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232151264
Mobile phone(s) 0905631820
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,426,476
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,349,392
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,832
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 14,832
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 718,449
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,944
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 420,404
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 146,701
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,616,111
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,616,111
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,077,084
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36,518
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,518
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,986,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,442,126
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,442,126
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,936
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,537,476
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 54,028
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43,450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,578
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,426,476
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,468,170
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,625,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,625,320
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -52,375
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -52,375
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,057,982
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,057,982
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,793
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,958,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 620
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 620
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 232,100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,425,223
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 278,477
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,477
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,146,746
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,299,163
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,058,080
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,492,175
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 648,847
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,409,233
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,434,095
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,138,853
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,842
D. Služby (účtová skupina 51) 283,394
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,217
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,494
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,992
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 115,557
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 115,557
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,291,375
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,410,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 353,322
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 360,611
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,325,549
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 13,044,154
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 279,571
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 279,571
XII. Kurzové zisky (663) 1,824
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,721,985
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 12,386,514
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,316,110
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,316,110
O. Kurzové straty (563) 11,742
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,619
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -396,436
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,114
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,679
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,679
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,793
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015