Vytvoriť faktúru

Capital Industrial - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Capital Industrial
IČO 35701790
DIČ 2021452642
IČ DPH SK2021452642
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Capital Industrial
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 382 931 €
Zisk -199 062 €
Aktíva 48 846 557 €
Vlastný kapitál 2 522 786 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232151264
Mobile phone(s) 0905631820
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,035,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,756,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,756,400
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,756,400
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,008
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,824
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 132,408
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,408
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 799
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 128,617
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,184
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 116
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,035,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,362,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,625,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,625,320
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 40,848
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 40,848
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,104,775
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,104,775
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -199,062
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,673,077
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 619
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 619
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,672,458
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,261
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,466
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,663,731
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,336,771
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,382,931
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 495,978
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,793
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 758,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,160
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,459,107
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 490,451
D. Služby (účtová skupina 51) 63,138
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 483
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 763,881
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 33,707
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,447
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -76,176
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,182
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,009,361
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,000,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,855
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,855
XII. Kurzové zisky (663) 506
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,129,367
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 945,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 123,282
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 123,282
O. Kurzové straty (563) 60,780
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -196,182
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -199,062
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2016